artikel

‘Vitaliteitsregeling wel voor prepensioen gebruiken’

Geen categorie

De nieuwe ‘vitaliteitsregeling’ moet ingezet kunnen worden om vervroegd pensioen te financieren. Daarvoor pleiten de werkgevers en vakbeweging in een vertrouwelijke notitie, waarover het Nederlands Dagblad beschikt. In de notitie worden maatregelen voorgesteld om de positie van oudere werknemers te versterken, zo schrijft de krant.

Het kabinet wil de vitaliteitsregeling, die in de plaats moet komen van de huidige levensloopregeling, alleen openstellen voor deeltijdpensioen of tussentijds verlof. Minister Kamp van Sociale Zaken presenteert binnenkort zijn plannen voor deze fiscale regeling, waarmee werknemers toekomstig inkomensverlies kunnen opvangen, bijvoorbeeld als ze zorgtaken op zich nemen.

De nog vertrouwelijke Beleidsagenda 2020 – investeren in participatie en inzetbaarheid is onderdeel van het grotere pensioenakkoord waarover al vele maanden wordt onderhandeld tussen sociale partners. Over dit onderdeel zijn werkgevers en werknemersorganisaties het eens.

De agenda beoogt een cultuuromslag op de arbeidsmarkt ten behoeve van de oudere werknemer. Deze moet in de toekomst een grotere bereidheid tonen om van baan te veranderen. Werkgevers moeten ouderen veel meer kansen geven. Daartoe wordt een reeks van fiscale prikkels en scholingsmaatregelen voorgesteld voor zowel werkgevers als werknemers. Die moeten niet alleen de kansen van werkloze ouderen op een baan vergroten, maar ook de oudere werknemer aanzetten tot veranderen van werk.

Werkgeversorganisaties zien op centraal niveau al wel de noodzaak van deze agenda, maar het midden- en kleinbedrijf is nog lang niet overal zo ver. Een speciale campagne moet hen daarvan overtuigen.

(Bron: Nederlands Dagblad

Reageer op dit artikel