artikel

Groei in omzet en resultaat gehandicaptenzorg 2009

Zorgmanagement

De omzet binnen de sector Gehandicaptenzorg (GHZ) is in 2009 met 8,2% gestegen ten opzichte van 2008. Het totaal resultaat van de sector bedraagt bijna 194 miljoen euro, dat wil zeggen een resultaatgroei van 81,2 miljoen euro ofwel 73%. Dit blijkt uit een analyse van Zorgmarkt/bureau PCkwadraat.

Qua resultaatratio leggen de kleine en de zeer kleine zorgaanbieders gemiddeld genomen de beste resultaten voor met respectievelijk 6% en 5,5% rendement. De laagste resultaatratio ad 2,2% komt voor bij de grote zorgaanbieders. 

Groei grote zorgaanbieders
Het marktaandeel van de grote zorgaanbieders is toegenomen van 34% in 2008 tot 42% in 2009. Deze toename is enerzijds te verklaren door de toename van het aantal zorgaanbieders die de 100 miljoen euro omzetgrens hebben doorbroken door autonome groei (in totaal 4 aanbieders: Lunet, Reinaerde, Zozijn Zorg en Prisma) en anderzijds door fusie-effect (fusie Visio, Sensis en De Brink die samen verder gaan onder de naam Koninklijke Visio. De fusie organisatie heeft een omzet van 148 miljoen euro gerealiseerd in 2009 en wordt daarmee de nummer 9 van Nederland qua omzet GHZ). De groei van de categorie groot leidt tot een daling van de omzet in de categorie middelklein, aangezien de uitstroom naar groot niet wordt gecompenseerd door instroom vanuit de categorie middelklein.

JP van den Bent: beste resultaat
De beste resultaatratio binnen de Top 10 wordt gerealiseerd door JP van den Bent (14,6%) en 11,8% door Aveleijn SDT, dat ondanks de bestuurlijke perikelen een goed resultaat neerzet. Stichting Driestroom heeft het meest negatieve resultaat behaald in 2009. Het tekort van 1,75 miljoen euro is onde rmeer ontstaan uit reorganisatiekosten ad 0,54 miljoen euro, een incidenteel boekverlies van 0,4 miljoen euro en voorinvesteringen voor nieuwe zorgproducten die achteraf niet vergoed blijken te worden door het zorgkantoor ad 1,2 miljoen euro. Geschoond voor deze incidentele posten zou het resultaat aldus Driestroom 0,7 miljoen euro positief bedragen.

Vermogen
Conform de jaarverslagen is het vermogen van de zorgaanbieders in 2009 met 22% toegenomen en bedraagt het totale eigen vermogen in de sector GHZ 1,15 miljard euro. De gemiddelde solvabiliteit op sectorniveau bedraagt 24%. Gemiddeld is de solvabiliteit het grootste bij de kleine en zeer kleine instellingen, maar de spreiding rond dit gemiddelde is groot.

’s Heeren Loo is het zwakke broertje
Ondanks de verbetering van de solvabiliteitspositie voldoet meer dan de helft van de GHZ-zorgaanbieders niet aan de vermogenseis van 20%.
’s Heeren Loo is met een eigen vermogen van 70 miljoen euro de rijkste gehandicaptenzorgorganisatie, maar ondanks deze nummer 1 positie in absolute bedragen is ’s Heeren Loo het zwakke broertje in de Top 10 vanuit het oogpunt van solvabiliteit met een score van slechts 12%. Om te voldoen aan de vermogenseis van 20% zou het eigen vermogen van ’s Heeren Loo nog met 45 miljoen euro moeten groeien bij gelijkblijvende omzet.

Conclusie
Voor de sector GHZ was 2009 een goed jaar. De omzet groeide, de resultaten verbeterden en het eigen vermogen groeide aan. Deze positieve ontwikkelingen zijn mede te danken aan een aantal incidentele fenomenen, die onder andere voortkomen uit de invoering van de ZZP-systematiek en verrekeningen uit het verleden. Uit de jaarrekeningen valt niet te concluderen dat structureel werk is gemaakt van een verbetering van de bedrijfsvoering binnen de sector. Wel kan worden vastgesteld dat ook in de GHZ onder invloed van de crisis en onduidelijkheid in de regelgeving en het toekomstperspectief pas op de plaats is gemaakt met het maken van beleid, realiseren bouwinitiatieven, enzovoort in 2009.

Meer informatie: download hieronder hele artikel.

Reageer op dit artikel