artikel

Risicogestuurd werken in een complexe omgeving

Kwaliteitsmanagement

Wat is de best passende standaard voor risicomanagement in een complexe context, zoals het Directoraat-Generaal Politie? Dat was de prikkelende onderzoeksvraag die het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie stelde. Met een verrassende conclusie.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid, Universiteit Twente (UT) en bestond uit een combinatie van literatuuronderzoek, documentenanalyse, interviews en media-analyse. Twee wetenschappelijke commissies, vanuit het WODC en de UT, hebben het onderzoek begeleid. Er werden 14 risicomanagement standaarden en raamwerken beoordeeld.

De ISO 31000 richtlijn met principes voor risicomanagement kwam als beste uit de bus. In de complexe politiek-bestuurlijke context van het directoraat past namelijk geen gebruikelijke instrumentele risicobenadering, een die nadruk legt op systemen, controle, kwantitatieve modellen en een overdosis aan protocollen.

De combinatie van ISO 31000 met risicogestuurd en toekomstgericht werken wordt wel aanbevolen. Risicogestuurd werken houdt in het toepassen van alle risicoprocesstappen in bestaande of nieuwe werkprocessen. Aangezien de zes processtappen uit risicogestuurd werken en het risicoproces van ISO 31000 in grote mate overeenkomen, zijn ISO 31000 en risicogestuurd werken uitstekend te combineren. Lees verder.

Reageer op dit artikel