artikel

Duurzaamheid bezien vanuit samenwerkingsperspectief

MVO

Het organiseren van duurzaamheid heeft kenmerken van een complex samenwerkingsvraagstuk: er zijn veel organisaties bij betrokken met uiteenlopende en tegenstrijdige belangen, die onderling een grote mate van afhankelijkheid ondervinden.
Door: Edwin Kaats

De constellaties waarin organisaties gezamenlijk optrekken veranderen voortdurend en dat vereist relationele flexibiliteit. De centrale vraag in deze bijdrage is: ‘Wat valt ons op als we het organiseren van duurzaamheid beschouwen vanuit het perspectief van samenwerking en met welke opgaven worden we dan geconfronteerd?’ De laatste jaren hebben we veel geleerd over de condities voor het maken van effectieve verbindingen tussen organisaties. Er is vanuit verschillende disciplines en invalshoeken onderzoek gedaan naar condities voor effectieve samenwerking. Er wordt in de praktijk steeds bewuster samengewerkt en ook dat levert een toenemende bron van ervaringsmateriaal. Wat leren praktijk en onderzoek ons in de kern als het gaat om de benadering van samenwerkingsvraagstukken en het organiseren van samenwerkingsprocessen? Ook in het veld van duurzaam organiseren is samenwerking een belangrijk thema geworden. Het vraagstuk van duurzaamheid overschrijdt organisatiegrenzen en vergt in de meeste gevallen afstemming en coördinatie op het niveau van ketens en netwerken. Ook in de bevordering van duurzaam organiseren neemt samenwerking een relevante plaats in: publieke en ideële belangenbehartigers sporen organisaties aan om zich te verduurzamen. De traditionele opvatting waarin er een overheid is die stimuleert en organisaties die volgen, maakt plaats voor de wens dat organisaties een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren en in samenwerking komen tot stappen op het gebied van duurzaam organiseren (Huijstee et al., 2007). De vraag is dan wel of we voldoende rekening houden met de ‘spelregels van samenwerking’ en effectief zijn bij het organiseren van duurzaamheid.
We plaatsen het organiseren van duurzaamheid in deze context en stellen de vraag: wat valt ons op als we naar het organiseren van duurzaamheid kijken vanuit samenwerkingsperspectief? We zullen ingaan op relevante thema’s als de maakbaarheid van samenwerkingsprocessen, de dominante rol van het eigenbelang, de werking van veronderstellingen en ideologie in de interactie tussen organisaties en mensen. Vervolgens verkennen we de vraag welke opgaven zich dan manifesteren voor het organiseren van duurzaamheid, op maatschappelijk niveau, op het niveau van organisaties en op het niveau van het persoonlijke handelingsrepertoire.
Bron: Nijmegen School of Management in samenwerking met Kluwer

Reageer op dit artikel