artikel

De beste manieren van ambities organiseren

Organisatie

Bij verschillende soorten ambities passen weer verschillende manieren van organiseren. Elke ambitie kan op verschillende wijze worden opgepakt. Sommige ambities vragen meer een projectmatige aanpak en andere juist niet. Het is aan de deelnemers te bepalen wat het beste past. De beschrijving die we hierna geven is zeker niet compleet, maar geeft een aantal van de meest voorkomende organisatiewijzen weer.

De beste manieren van ambities organiseren

Projecten

Het formuleren van een projectresultaat en het gezamenlijk inrichten van een project kan bij bepaalde ambities goed passen. Projectmatig werken helpt om concreet te worden en te denken in na te streven eindresultaten. Dat is behulpzaam bij het vinden van gecommitteerde deelnemers en om te bepalen wie wat gaat doen. Daarnaast helpt projectmatig werken bij het concreet maken van ieders bijdrage en het formuleren van benodigde tijd, inzet en andere middelen.

Programma’s

Sommige ambities bestaan uit verschillende te behalen doelstellingen. Bij het nastreven van doelstellingen is het inrichten van een programma een goede vorm. Zo kun je op een gestructureerde en concrete wijze invulling geven aan die doelstellingen. Een programma-aanpak geeft daarnaast de mogelijkheid om tussentijds met het netwerk de vorderingen in het programma te delen en eventuele nieuwe actoren in te laten stromen in het programma.

Allianties

Een aantal actoren kan rondom een gedeelde ambitie de keuze maken om een alliantie in te richten. De essentie van een alliantie is een intensieve samenwerking met de aanwezigheid van een sterk geformuleerde gedeelde ambitie tussen actoren. Het vraagt veel inzet van de actoren, een goede werkrelatie en een sterke mate van wederzijdse afhankelijkheid om een alliantie te realiseren.

Evenementen

De coalitie kan ook besluiten om een evenement te organiseren om de ambitie mee te realiseren. Het is mogelijk dat de deelnemers met de meeste verbinding met de ambitie of met de meeste executiekracht de verantwoordelijkheid op zich nemen om een evenement te organiseren. Een evenement zal in veel gevallen voor of namens het gehele netwerk worden georganiseerd.

Werkgroepen

Een netwerk kan bij uitstek een plaats zijn waar de deelnemers die zich herkennen in de gedeelde identiteit op basis van hun overeenkomsten en verschillen, komen tot nieuwe initiatieven, innovatieve plannen of verkennende samenwerking. Het uitwerken van dit soort initiatieven vraagt vaak om te brainstormen over een onderwerp in werkgroepverband. Dat biedt de mogelijkheid om de deelnemers die in het bijzonder een verbinding hebben met een nieuw initiatief aan het netwerk te verbinden. De uitdaging is de thematiek zo te verwoorden dat die enerzijds concreet genoeg is om aan te haken en anderzijds ruimte laat om te vernieuwen en te innoveren.

Platformen

Deelnemers aan het netwerk kunnen de behoefte hebben om op deelonderwerpen meer tijd en ruimte te nemen voor kennisdeling. Hiervoor is het mogelijk om platformen op te richten waarop deelnemers zich verbinden met als doel het uitwisselen van kennis. Dit kunnen fysieke bijeenkomsten zijn, maar ook online platformen. Essentieel bij het werken op platformen is dat er een zekere afbakening is van wie bij het platform aansluit en wat de mate van vertrouwelijkheid is bij het uitwisselen van kennis.

Ambities organiseren op een nieuwe laag

We kennen een internationaal partnership met een groot aantal lidorganisaties. Deze leden zijn allemaal maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor hetzelfde goede doel. Oorspronkelijk was dit partnership een globale alliantie die het onderwerp op de wereldwijde agenda wilde zetten. Met groot succes, het onderwerp staat nu veel prominenter op de internationale agenda en er zijn door de Verenigde Naties verschillende resoluties aangenomen. Het succes van het netwerk leidt steeds meer tot nieuwe ambities en coalities. Na vijf jaar staat er een groot netwerk waarin veel kennis wordt gedeeld tussen de leden, maar waarin ook nationale partnerships ontstaan. Deze nationale coalities weten elkaar te vinden om ook gezamenlijk ambities in een land te realiseren. Denk aan het wijzigen van wetgeving of het organiseren van awareness ten aanzien van het onderwerp van het partnership.

Bron: Organiseren in en met netwerken

Door: Nikki Willems, Renee Linck en Edwin Kaats.

Het boek: Organiseren in en met netwerken

Werken in netwerken, dat gaat toch vanzelf? Veel mensen spreken over netwerken in termen van ‘zelforganisatie’ of ‘zwermen’, die zich niet laten organiseren. De auteurs laten in dit boek zien dat netwerken wel degelijk zijn te organiseren. Op basis van hun ervaringen in en met netwerken als procesbegeleider, adviseur en deelnemer geven ze jou handvatten om effectiever te werken in én met netwerken

Reageer op dit artikel