artikel

Ketenmanagement biedt klanten meerwaarde

Procesmanagement

Ketenmanagement richt zich op het verbeteren van processen die gericht zijn op het creëren van toegevoegde waarde voor klanten.

De scope van ketenmanagement is de hele keten, van zand tot klant, om zo de waardebijdrage van de verschillende schakels in de totale keten inzichtelijk te maken, te sturen en te beheersen. Goede voorbereiding, gebaseerd op een gezamenlijke visie op de aanpak van een probleem, is daarbij onontbeerlijk. Daarnaast zal de organisatie harde en heldere afspraken met de ketenpartners moeten maken over het resultaat, het proces, de capaciteit en de kwaliteit. Consultant Ron Kieft wijdt in het Tijdschrift Administratie een helder artikel hieraan.

Betekenisgevend proces
Over het belang van samenwerking en de weerstanden daartegen te overwinnen, schrijft hij onder meer: ‘Samenwerking is kansrijk als managers en medewerkers zich met elkaar weten te verbinden in een betekenisgevend proces, dat recht doet aan de wederzijdse en gemeenschappelijke belangen en gericht is op een betekenisvolle ambitie. Het is een grote opgave om daarvoor de juiste condities te scheppen. Iedere partner in een samenwerkingsverband moet een deel van de eigen autonomie opgeven in het vertrouwen dat hij er meer voor terugkrijgt. Dit is vaak een grote opgave en een kwetsbaar proces. Juist omdat managers het moeilijk vinden om hun autonomie op te geven, kunnen ze in de verleiding komen om het proces te frustreren in plaats van te stimuleren. Partijen beseffen daarbij vaak ook dat ze niet zonder, maar niet vanzelfsprekend met elkaar kunnen. Als gevolg van deze onderlinge afhankelijkheid ontstaat een complex spel van omgaan met verschillende partners, vorming van coalities, partnerkeuze en positiespel.
Weerstanden tegen de samenwerking kan men daarbij overwinnen door:
– vroegtijdig en regelmatig de noodzaak, achtergronden, motieven en doelstellingen te communiceren aan de medewerkers om onzekerheden weg te nemen en het draagvlak te vergroten;
– gezamenlijk definities vast te stellen en de vorm van samenwerken te kiezen;
– concrete gezamenlijke doelen en ambities te stellen, uiteraard in het verlengde van de strategische doelstellingen;
– het uitvoeren van een cultuurscan om de relationele kant in beeld te brengen;
– het opstellen van een swot-analyse voor de twee organisaties afzonderlijk en één voor de gekozen samenwerkingsvorm;
– het stimuleren van samenwerken door middel van workshops en interactieve bijeenkomsten.’

Lees het hele artikel van Ron Kieft in het Tijdschrift Administratie (september 2014)door het hieronder gratis te downloaden.

Reageer op dit artikel