artikel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: wat is het?

Strategie

Historisch gezien kwamen aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) naar voren in de middeleeuwse ridderlijkheid en in het kloosterleven (Van Marrewijk, 2003). Ook aan het begin van de twintigste eeuw zorgde religie voor verschillende principes, die gerelateerd zijn aan MVO, voor bedrijven en hun activiteiten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: wat is het?

Zo was er het liefdadigheidsprincipe waarbij de rijkere bevolking geld aan de armere bevolking van de maatschappij gaf. Een ander voorbeeld is het rentmeesterschapprincipe, waarbij bedrijven een rentmeester zijn voor alle maatschappelijke en economische bronnen en ervoor zorgen dat de gehele maatschappij hier voordeel van heeft (Lantos, 2001).

In de loop van de tijd zijn er honderden concepten en definities van MVO (in het Engels corporate social responsibility) beschreven en er zijn vaak debatten over gevoerd. Dit heeft onder andere ertoe geleid dat MVO een vrij breed begrip is dat op veel verschillende manieren kan worden opgevat. Vaak is de definiëring zo breed dat het begrip moeilijk kan worden geïmplementeerd in het bedrijfsleven (Marrewijk, 2003). Jonker en Nijland (2001) noemen MVO dan ook een ‘complexe verzamelterm van denkbeelden, benaderingen, methodieken, concepten, richtlijnen en gedragscodes die betrekking hebben op het normeren en reguleren van het gedrag en de activiteiten van ondernemingen en organisaties in een relatie tot een lokale of globale maatschappelijke context’.

Definities van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Definitie van MVO

De definitie van maatschappelijk verantwoord ondernemen is: Het bewust richten van de ondernemersactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies — people, planet, profit — en daarmee op de bijdrage aan maatschappelijke welvaart op lange termijn.

Een van de definities van MVO die in Nederland vaak wordt gebruikt is de definitie die de Sociaal Economische Raad (SER) in 2000 in een adviesrapport heeft opgesteld. Hierin geeft zij als definitie van het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen:  ‘het bewust richten van de ondernemersactiviteiten op waardecreatie in drie dimensies — people, planet, profit — en daarmee op de bijdrage aan maatschappelijke welvaart op lange termijn. Tevens houdt dit in dat er een relatie met de verschillende belanghebbenden wordt onderhouden op basis van doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij’ (SER, 2000 in Cramer, Van der Heijden & Jonker, 2005).

Een wereldwijde definitie die vaak wordt gebruikt en waar vele landen aan de discussie erover hebben bijgedragen, is de definitie van de World Business Council for Sustainable Development. Zij definieert corporate social responsibility als volgt: ‘Corporate social responsibility is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life’ (World Business Council for Sustainable Development, 2000).

Toepassen van MVO drijfveren

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO Nederland (2008) heeft naar aanleiding van diverse onderzoeken een lijst opgesteld met drijfveren om MVO toe te passen in een organisatie. Deze drijfveren kunnen een bijdrage leveren aan imagoverbetering, de betere omgang die gerealiseerd wordt met stakeholders, de motivatie van werknemers, de prikkel tot innovatie en nieuwe producten, het goed zijn voor mens en milieu en de lagere bedrijfskosten en hogere omzet.

Het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) beschrijft een aantal kernpunten van MVO, die kunnen dienen als richtlijnen voor het toepassen van MVO-beleid. Dit zijn de volgende kernpunten: waarde en governance, regulering en controle, business operations, verantwoordelijkheid en openbaarheid, mensenrechten, rechten voor werknemers en arbeidscondities, bedrijfscontext, product impact, sociale impact en investering, impact op andere soorten en impact op het milieu (World Business Council for Sustainable Development, 2000). Hiermee worden de verschillende aspecten en de breedheid van MVO weergegeven.

Bron: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Door: Jan Jonker

Het boek: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Duurzaamheid is voor velen nog een vage term waarvan we niet precies weten wat we er in de praktijk mee moeten. Wat houdt het eigenlijk in en waarom is het belangrijk? Met Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen wil auteur Jan Jonker het debat over duurzaamheid versnellen. Hij heeft samen met zijn studenten relevante literatuur over deze onderwerpen gecombineerd met hun eigen inzichten op dit gebied. Het resultaat is een overzichtelijke publicatie over hoe duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen zich hebben ontwikkeld en wat er op dit gebied in de nabije toekomst kan worden verwach

Reageer op dit artikel