artikel

People, Planet, Profit (Triple Bottom Line of Triple P)

Strategie

De basis onder MVO is een juiste balans tussen People, Planet en Profit, ofwel tussen de sociale, de milieu- en de economische aspecten (Bergmans, 2003).

People, Planet, Profit (Triple Bottom Line of Triple P)

In Elkingtons Cannibals with forks (in Marrewijk, 2003) refereert People, Planet, Profit — ook wel de Triple Bottom Line of Triple P genoemd — aan een situatie waarin de bedrijfsprestaties in economische vatbaarheid, milieuvriendelijkheid en sociale verantwoordelijkheid met elkaar overeenstemmen. Het kan opgevat worden als een driehoek waar alle drie punten in evenwicht met elkaar moeten zijn. Iedere dimensie, de sociale dimensie, de milieudimensie en de economische dimensie, komt pas tot zijn recht wanneer zij alle drie volledig geïntegreerd zijn in de bedrijfsvoering van de organisatie (Sociaal Economische Raad, 2000) en vormt dan de basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

People: zorg voor werknemers

People staat voor de zorg voor de werknemers binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie: de gehele samenleving. In een maatschappelijk verantwoorde organisatie zijn er goede arbeidsverhoudingen, kunnen de werknemers zich ontwikkelen en hebben zij voldoende eigen verantwoordelijkheid. Ook biedt deze organisatie een leefbare omgeving voor de nabije bevolking, maar is er ook respect voor mensenrechten en arbeidsomstandigheden in andere landen, bijvoorbeeld de landen waar de grondstoffen vandaan komen (Sociaal-Economische Raad, 2000).

Planet: bijdragen aan oplossingen

Planet staat voor een proactieve opstelling met betrekking tot de natuurlijke leefomgeving en het bijdragen aan het oplossen van milieuproblemen waarop de organisatie invloed heeft of kan hebben. Hierbij komen aspecten als milieumanagement, ketenbeheer, levenscyclusanalyse en eco-efficiëntie naar voren. Ook houdt dit in dat de milieuaspecten voor iedereen zichtbaar en transparant zijn, zodat anderen kunnen nagaan hoe de organisatie omgaat met het milieu (Sociaal Economische Raad, 2000).

Profit: scheppen van economische waarde

De laatste hoek van de driehoek, profit, gaat over het scheppen van economische waarde door het produceren van goederen en het aanbieden van diensten. Een organisatie is winstgericht om de toekomst van de organisatie zeker te stellen en winst vormt de financiële basis van de onderneming. Hiermee is de aanwezigheid van profit een voorwaarde om ook de twee andere dimensies te verbeteren (Sociaal Economische Raad, 2000).

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Balans tussen People, Planet, Profit

Naast het evenwicht tussen de drie dimensies is het ook belangrijk dat door middel van de balans tussen people, planet en profit ook gestreefd moet worden naar een evenwicht in de toekomst, zodat de huidige leefkwaliteit ook gegarandeerd kan worden voor toekomstige generaties. De drie pijlers ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar, maar kunnen elkaar wel overlappen (Elkington, 1997:72-74). Elkington noemt drie shear zones. Dit zijn zones waarbij de verschillende bottom-lines overlap vertonen. In deze zones bestaat spanning tussen twee bottom-lines.

Bron: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Door: Jan Jonker

Reageer op dit artikel