artikel

Wat is de Levenscyclusanalyse (LCA)?

Strategie

Een levenscyclusanalyse (LCA) heeft als doel om alle milieueffecten van de productie en consumptie van producten in kaart te brengen. Deze analyse is ontstaan in de jaren zeventig voor de inventarisatie van energiebalansen, afval en emissie. Verschillende organisaties ontwikkelden een standaardisering van de LCA-methodiek. Er is tevens een ISO-standaard verschenen om een LCA op de juiste manier toe te passen (ISO 14040).

Wat is de Levenscyclusanalyse (LCA)?

In deze ISO-standaard wordt de definitie van de levenscyclusanalyse gegeven als ‘een techniek voor het evalueren van de potentiële milieu-impact verbonden aan een product (of dienst), door het verrichten van een inventarisatie van relevante in- en output van grondstof- tot afvalfase, door vervolgens de potentiële milieu-impact, geassocieerd met deze in- en output te evalueren en de resultaten van deze inventarisatie en impactevaluatie te interpreteren om de doelstellingen te kunnen bereiken’ (ISO, 1997 in Borgo, 2000).

Levenscyclusanalyse analyseert levensfases

De levenscyclusanalyse is een methode om informatie over de afweging van alle milieuthema’s en over alle levensfases te analyseren. Deze analyse genereert, structureert en helpt een productieproces te verbeteren om het milieu minder te verontreinigen. Het is daarbij een analyse-instrument gericht op ketenbeheer en preventiegericht milieubeleid. LCA biedt zo de mogelijkheid om diverse soorten milieu-informatie in een kader te plaatsen en samen te vatten. Door deze analyse uit te voeren kan de organisatie zich beter richten op een minimalisatie van de kosten van het verbeteren van het milieu. Tevens kan het naar buiten brengen van de informatie uit de analyse zorgen voor een goede naam van het bedrijf.

De LCA heeft niet direct betrekking op het product zelf. Het is een analyse van de levensduur van een product of dienst, van ontwerp tot afvalstof: de gehele keten. Het bevat een analyse van alle grondstoffen en alle emissies samen, geeft de milieueffecten over een langere tijdsduur weer en geeft een soort beoordeling om verschillende mogelijkheden om het milieu te verbeteren te vergelijken (Huppes & Heijungs, 1995).

 

Vijf fasen van de LCA

Een LCA bestaat uit vijf fasen. Ten eerste wordt het doel van de analyse bepaald. Ten tweede worden alle milieu-ingrepen die samenhangen met het realiseren van het product of de dienst geïnventariseerd. Hierna volgt een classificatie en karakterisering van deze milieu-ingrepen en daaruit volgt een evaluatie. Dit resulteert in een verbeteranalyse van het product en bijbehorend productieproces (Huppes & Heijungs, 1995; Bras-Klapwijk, Heijungs & Van Mourik, 2003).

Wanneer een LCA al voordat het product ontwikkeld wordt, wordt uitgevoerd, is het mogelijk om rekening te houden met de resultaten van het product en de implicaties daarvan. Zo kan beter worden vergeleken welk ontwerp en welke toepassing het meest effectief zullen zijn. Een LCA is niet alleen van belang bij de ontwikkeling van een product, maar ook tijdens de implementatie van het product. Bij de uitvoering is een voortdurende terugkoppeling en evaluatie van belang. Het proces kan dan tijdig worden bijgestuurd, zodat er een voortdurende optimalisatie plaatsvindt van de kwaliteit van het product en het milieu (Bras-Klapwijk, Heijungs & Van Mourik, 2003).

Bron: Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen

Door: Jan Jonker

Reageer op dit artikel