artikel

CO2-compensatie: soorten projecten en de standaarden

Strategie

Wanneer zij zo veel mogelijk op energie heeft bespaard en daarnaast zo veel mogelijk duurzame energie heeft opgewekt, blijft een organisatie, althans voorlopig, nog altijd broeikasgassen uitstoten. Voor deze uitstoot, bijvoorbeeld veroorzaakt door auto- of vliegkilometers, kunt u verantwoordelijkheid nemen door middel van compensatie met CO2-credits. De CO2-credits komen voort uit bijvoorbeeld duurzame energie of bosprojecten die elders in de wereld zorgen voor een meetbare en additionele reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

CO2-compensatie: soorten projecten en de standaarden

Onafhankelijke partijen verifiëren die reductie, waarna Verified Emission Reductions (VER’s) ontstaan. Een VER staat voor één ton additionele CO2-reductie als gevolg van het compensatieproject. Vele organisaties in Nederland zetten inmiddels VER’s in om verantwoordelijkheid te nemen voor (nog) niet te reduceren broeikasgassen.

Soorten compensatieprojecten

Compensatieprojecten zijn er in verschillende soorten. Organisaties kunnen bijvoorbeeld compenseren met windenergie- of kleinschalige biogasprojecten. Daarnaast zijn er projecten die het efficiënter koken in huishoudens ondersteunen of het duurzaam verwerken van compost bevorderen. Ook zijn er herbebossingsprojecten die zorgen voor een additionele en verifieerbare opname van C (koolstof) in de stam en takken (de biomassa) van bomen in nieuw bos. Compensatieprojecten bevinden zich in de minder ontwikkelde landen op aarde, omdat deze niet bij de ‘koplopers’ van het Kyoto-protocol horen. De projecten helpen deze minder ontwikkelde landen om hun energiehuishouding te verduurzamen.

Alleen wanneer een compensatieproject bijdraagt aan een aantoonbare, meetbare, permanente, onafhankelijk geverifieerde en toegevoegde reductie van de uitstoot van broeikasgassen, kunnen er VER’s uit worden ‘gewonnen’. Eigenaren van compensatieprojecten administreren hun VER’s officieel bij een onafhankelijk administratiekantoor of ‘Clearing House’ en VER’s worden uit die administratie gehaald wanneer een organisatie ze heeft ingezet ter compensatie van veroorzaakte CO2-uitstoot.

Casus: PLUS-supermarkten CO2-neutraal

Alle supermarkten van PLUS zijn sinds 2016 CO2-neutraal dankzij energiebesparing, groene stroom en CO2-compensatie. Sinds begin 2017 compenseren zij het benodigde gasverbruik – als eerste in Nederland – met Fairtrade CO2-credits, de hoogste standaard voor klimaatcompensatie.
PLUS investeert in twee Fairtrade-gecertificeerde CO2-reductieprojecten van FairClimateFund in India. In deze projecten worden schonere kooktoestellen verspreid aan huishoudens in onderontwikkelde gebieden. Dit voorkomt schadelijke rook in huis, vermindert CO2-uitstoot en bespaart kerosine, hout en tijd. De inkomsten van de CO2-credits dekken de kosten van dit project. Lokale huishoudens betalen hun kooktoestellen af met de CO2-credits die ze genereren dankzij schonere kooktoestellen. Bovendien ontvangen zij een Fairtrade-premie die wordt geïnvesteerd in activiteiten op het gebied van klimaatadaptatie.
In 2017 is hiermee het leven van 10.000 mensen verbeterd. Bovendien werd 5.000 ton hout bespaard, wat gelijk is aan de bescherming van zo’n 10.000 bomen (zie ook www.fairclimatefund.nl).

Soorten standaarden

Compensatieprojecten kunnen aan verschillende standaarden voldoen. De standaarden bevestigen de CO2-reductie en in sommige gevallen de lokale duurzame bijdrage voor mens en milieu. De meest gebruikte en bekendste standaarden waaraan een project kan voldoen, zijn de Verified Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard.

CO2-neutraal ondernemen - Zo doe je dat!

CO2-neutraal ondernemen - Zo doe je dat!

VCS is op dit moment de meest populaire standaard en is zowel toepasbaar op duurzame energieprojecten als op bosprojecten. De Gold Standard is mede ontwikkeld met behulp van het Wereld Natuur Fonds. Deze standaard legt extra nadruk op een dialoog met betrokken stakeholders en behelst een verplichte duurzame bijdrage te leveren aan de betrokken lokale bevolking of de omgeving van het compensatieproject. Wanneer u besluit te gaan compenseren, vraag dan de aanbieder van credits altijd naar de standaard waaraan het project voldoet, naar het Clearing House waar de CO2-credits staan geadministreerd en naar de voordelen die het project biedt voor de lokale bevolking.

Compensatie is een middel (geen doel)

Ten slotte: het blijft natuurlijk de bedoeling om zo veel mogelijk eigen uitstoot van CO2 te voorkomen en te reduceren, of benodigde energie duurzaam op te wekken. Compensatie is geen doel op zichzelf maar een middel om nu al honderd procent verantwoordelijkheid te nemen voor veroorzaakte broeikasgassen zoals CO2. In de loop der jaren zal het aandeel van compensatie binnen uw organisatie steeds kleiner worden, omdat u interne reductiemaatregelen hebt getroffen en energiegebruik hebt verduurzaamd.

Bron: Co2-neutraal ondernemen – Zo doe je dat

Door: Rob van der Rijt

Reageer op dit artikel