artikel

Stichting Dichterbij: voorzien in eigen behoefte

Zorgmanagement

Stichting Dichterbij is een fusieorganisatie van stichting Vizier en stichting de Wendel. Dichterbij biedt hulp- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun directe omgeving.

In zeven regio’s en twee locaties ondersteunt stichting Dichterbij volwassenen op het gebied van wonen, werken en welzijn. Daarnaast zijn er twee gespecialiseerde onderdelen, Kinder- en Jeugdzorg (werkzaam in het hele werkgebied van Dichterbij) en Specialistische Zorg. Zij hebben als werkgebied het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg en het zuiden van de provincie Gelderland.

Strategisch vastgoedbeleid
Het huisvestingsbeleid van Dichterbij is erop gericht zoveel mogelijk zelfstandig te voorzien in haar vastgoed. Dit is mogelijk dankzij het beleid uit het verleden. Dichterbij heeft al in de jaren negentig een strategisch vastgoedbeleid gevoerd dat gericht is op doelmatigheid en rentabiliteit, ondanks dat de Zorgzwaartefinanciering en de  Wtzi op dat moment nog niet in zicht waren.

Door de extramuralisering die op dat moment bij de instelling op gang kwam, moesten veel cliënten verhuizen van een paviljoen naar een reguliere woning. Dichterbij heeft toen ervoor gekozen om te voorzien in woningen voor vier cliënten, die voorzien zijn van domotica, in een normale woonwijk. Hierdoor is het namelijk mogelijk dat huisvesting een functie voor derden op termijn kan blijven houden en het vastgoed dus courant blijft. Hierbij is geprobeerd zoveel mogelijk van deze huisvesting zelf in eigendom te houden. Alleen subsidiair werd gekozen voor een huurwoning. Mede door deze keuze heeft Dichterbij een goede positie verworven ten tijde van de huidige normatieve financiering. De huisvesting is immers modern en courant. Dankzij deze positie is samenwerking met een vermogende partner in eerste instantie dus niet noodzakelijk.

Proactieve mentaliteit
Door de kanteling van de organisatie is huisvesting een staffunctie geworden binnen de organisatie. Hierdoor kreeg het een gecentraliseerde functie. In de afdeling is geïnvesteerd in nieuwe kennis om een ondernemende afdeling te creëren. Deze kennis is deels aangetrokken door de inzet van externen, maar ook zijn een aantal nieuwe jonge medewerkers aangetrokken met specifieke kennis op dit gebied. De nieuwe proactieve mentaliteit maakt dat de afdeling niet alleen op functionaliteit van de huisvesting inspeelt, maar ook op doelmatigheid en rentabiliteit.

Inmiddels is de functie van het vastgoed in de organisatie zo verstevigd dat is besloten het vastgoed te verzelfstandigen en in een aparte rechtspersoon onder te brengen. De nieuwe vastgoedonderneming richt zich in eerste instantie alleen op voorzieningen voor Dichterbij en heeft tot doel te kunnen renderen op het vastgoed door middel van een ondernemend bedrijf in plaats van een ondersteunende afdeling. De relatie met Dichterbij wordt dus een relatie op basis van huur/verhuur als een vervolg op een interne doorbelastingsystematiek.

Samenwerking woningcorporaties
Behalve op eigendom en eigen beheer van vastgoed, heeft Dichterbij ook ingezet op samenwerking met woningcorporaties. De meerwaarde van samenwerking voor Dichterbij is de verankering van woningcorporaties in woonwijken en/ of dorpskernen. Daarnaast is de betrokkenheid van woningcorporaties bij de herontwikkeling van de oude instellingsterreinen, de integratie van (groepen) cliënten in de woonwijk en de inkoop van bestaande bouw of nieuwbouw belangrijke redenen.

Een beperking van samenwerking voor een instelling als Dichterbij, die namelijk geografisch erg verspreid opereert, is dat zij met erg veel verschillende woningcorporaties moet samenwerken. In dit geval loopt het aantal woningcorporaties op tot 40. Het relatiebeheer vraagt daardoor veel inzet van tijd en middelen. Bovendien wordt ervaren dat de resultaten van samenwerking afhankelijk zijn van de persoonlijke doortastendheid van corporatiebestuurders. Deze afhankelijkheid wordt ook als een beperking voor samenwerking gezien.

Een bijkomend voordeel van de koers die Dichterbij voert, is dat zij veel kennis heeft ontwikkeld op het gebied van zorgvastgoed. Naast het voordeel dat zij hier zelf van heeft, detacheert zij ook met regelmaat personeel bij collega Awbz-instellingen en woningcorporaties. (Kleine) woningcorporaties vragen hierbij om ondersteuning bij een te realiseren woon-zorgproject of specifieke kennis op het gebied van wonen en zorg.

Reageer op dit artikel