artikel

Zorgverzekeringsmarkt 2008; Ontwikkelingen beoordeeld door de NZa

Zorgmanagement

ONDERZOEK – Hoewel de dynamiek op de zorgverzekeringsmarkt is afgenomen in 2008, is de positie van de consument nog steeds goed. De kwaliteit van de dienstverlening van zorgverzekeraars is voldoende en bovendien verbeterd. Bij de administratieve afhandeling van het overstappen zijn geen grote knelpunten gesignaleerd. Daarnaast blijven de basisverzekering en collectieve zorgverzekeringen in 2008 toegankelijk. De afnemende prijsconcurrentie gaat weliswaar gepaard met hogere marges voor de zorgverzekeraars, maar de premie ligt evenals in de voorgaande jaren nog onder de inschatting van de overheid.

De verzekerde betaalt in plaats van de geschatte 1.057 euro in 2008 gemiddeld 1.049 euro, zo wordt vastgesteld in het rapport Zorgverzekeringsmarkt 2008. Ontwikkelingen beoordeeld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Dynamiek neemt af
Op de zorgverzekeringsmarkt is sprake van stabilisatie. De scherpe prijsconcurrentie van de voorgaande jaren vlakt af. Een grotere premiespreiding, een rem op de groei van de kortingen voor collectieve zorgverzekeringen en een verhoging van de premieopslag bij zorgverzekeraars duiden op een verminderde prijsconcurrentie. De dynamiek in het verzekerdengedrag vertoont evenmin de piek van vlak na de stelselwijziging. Het aantal verzekerden dat is overgestapt is 3,6 procent tegenover 18 procent in 2006 en 4,4 procent in 2007.

Collectieve verzekeringen

Het aantal verzekerden dat profiteert van een korting van een collectieve zorgverzekering is met 3 procent gestegen. Het aantal verzekerden met een basisverzekering met bijbetaling voor niet-gecontracteerde zorg is ook gestegen en het aantal verzekerden met een vergoeding van maximaal 80 procent van het gewoonlijke tarief ligt 20 procent hoger dan in 2007. De financiële gevolgen zijn echter klein omdat zorgverzekeraars in 2008 nog niet selectief contracteren.

Overstappen
De administratieve afhandeling van het overstappen verloopt over het algemeen goed. De NZa treedt op tegen zorgverzekeraars met een overstapservice die het niet mogelijk maakt alleen de aanvullende verzekering te continueren. Ook heeft de NZa acties ondernomen om de beperkende werking van contractvoorwaarden van de aanvullende verzekeringen te verkleinen. Consumenten worden geadviseerd bij het overstappen te letten op twee bepalingen van aanvullende verzekeringen: afwijkende contracttermijnen en opslagen op de premie voor aanvullende verzekeringen als zij niet ook de basisverzekering bij de verzekeraar afsluiten.

Concurrentie noodzakelijk
In de vorige monitor pleitte de NZa voor concurrentie op inhoud door meer differentiatie in het aanbod van basisverzekeringen. Met meer differentiatie kunnen zorgverzekeraars verzekerden stimuleren gebruik te maken van zorgaanbieders met een goede prijs/kwaliteitverhouding. Onderzoek toont aan dat verzekerden gevoelig zijn voor (financiële) prikkels van de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars experimenteren momenteel al (met het oog op 2009) met financiële prikkels om verzekerden te laten kiezen voor zorgaanbieders met een goede kwaliteit. Ook laten zij weten te streven naar meer selectieve contractering. Ook geven zij aan het eigen risico niet of minder in rekening te gaan brengen als een verzekerde kiest voor een voorkeursaanbieder. Zo ondersteunt de zorgverzekeraar de zorgkeuze van verzekerden.

Transparantie
De transparantie van informatie in 2008 is voor verbetering vatbaar. Verzekerden ervaren de beschikbaarheid van informatie in 2008 als iets minder goed dan in 2007. Het minst wordt evenals in 2007 de informatie over de kwaliteit van zorg, machtigingen en eigen bijdragen bij niet-gecontracteerde zorg ervaren. De NZa heeft zorgverzekeraars die voor 2008 in gebreke bleven opgedragen om hun websites en vergoedingenoverzichten op deze punten aan te passen.  Een belangrijk punt van aandacht in geval van selectieve contractering en de inzet van het eigen risico voor keuzeondersteuning is dat de zorgverzekeraars maximale transparantie betrachten. De verzekerde moet de informatie over de kosten van het gebruik van bepaalde zorg goed en in samenhang kunnen begrijpen.

Reageer op dit artikel