artikel

Definitief pensioenakkoord laat op zich wachten

Zorgmanagement

Sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben op 4 juni 2010 afspraken gemaakt over pensioen in de tweede pijler en voorstellen gedaan voor aanpassing van de AOW-leeftijd aan de stijging van de gemiddelde levensverwachting vanaf 65 jaar. In dit akkoord is tevens onderkend dat het huidige pensioenstelsel (ook het aanvullend pensioen) onvoldoende toekomst- en schokbestendig is. Als alternatief wordt aangedragen pensioencontracten die steeds minder uitgaan van nominale zekerheid en steeds meer van een flexibel contract, waarbij de resultaten bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de beleggingsopbrengsten. Het is nu aan sociale partners om, in navolging van het pensioenakkoord van het voorjaar 2010, spijkers met koppen te slaan. Vooralsnog is hierin geen overeenstemming bereikt. Bij brief van 10 maart 2011 heeft onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer laten weten hierover nog met de sociale partners in gesprek te zijn. Heikel punt hierbij is hoe om te gaan met reeds opgebouwde pensioenrechten. Zodra een definitief pensioenakkoord met sociale partners bereikt is, zal dit op ons kennisportal kenbaar worden gemaakt. In dat geval zal ook aandacht worden besteed aan de vraag hoe werkgevers en (ondernemings)pensioenfondsen moeten omgaan met wijzigingen van de pensioenregelingen in het licht van het definitieve pensioenakkoord. Meer… [1] [1] http://dirkzwagerarbeidsrecht.nl/2011/03/11/definitief-pensioenakkoord-laat-op-zich-wachten/

Reageer op dit artikel