artikel

Scherper toezicht op fusies in de zorg

Zorgmanagement

Minister Schippers van VWS heeft de Tweede Kamer bij brief van 14 juni 2011 meegedeeld dat het kabinet van plan is om het toezicht op fusies in de zorgsector aan te scherpen. De aanscherping bestaat uit twee elementen. Op de eerste plaats wil het kabinet de eigen verantwoordelijkheid van bestuurders en direct belanghebbenden bij een fusie stimuleren. De bedoeling is de interne besluitvorming te verbeteren met het verplicht stellen van een fusie-effectrapportage. Op de tweede plaats wil het kabinet de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg borgen door vanuit de overheid meer dan voorheen te toetsen op het zorgvuldig doorlopen van het fusieproces en op de directe risico’s van de fusie voor de kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg. Deze zorgspecifieke fusietoetsing zal vooraf gaan aan de (eventuele) toets van de NMa op grond van de Mededingingswet. Stimuleren verbetering interne besluitvorming rond fusies Op dit moment ligt het wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz) bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet de positie van het bestuur en het toezichthoudend orgaan versterken en

Reageer op dit artikel