artikel

Aansprakelijkheid bij inhuren van ZZP’ers

Zorgmanagement

Zoals werkgevers aansprakelijkheid kunnen zijn voor schade die werknemers lijden in het kader van uitgevoerde werkzaamheden, kunnen ook opdrachtgevers aansprakelijk zijn voor schade van personen die zijn ingeleend, indien niet is voldaan aan de zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving. Zo heeft de Kantonrechter Assen in een uitspraak van 22 maart 2011 overwogen dat opdrachtgevers onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk kunnen zijn op grond van 7:658 lid 4 BW (de zogenaamde aansprakelijkheid voor ingeleend personeel) voor bedrijfsongevallen indien de opdrachtnemer een ZZP’er betreft. Het vierde lid van artikel 7: 658 BW luidt als volgt: “Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft , is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrechter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.” Dit vierde lid is ter gelegenheid van de Wet flexibiliteit en zekerheid aan artikel 7:658 BW toegevoegd. Uit de parlementaire toelichting op dit artikellid komt het beeld naar voren dat de wetgever het oog heeft gehad op de situatie waarin een werknemer van een uitlener of aannemer bij een derde wordt tewerkgesteld, dus op driehoeksverhoudingen waarbij een werknemer betrokken is. Indien een ZZP’er wordt ingeschakeld is geen sprake van een dergelijke driehoeksverhouding

Reageer op dit artikel