artikel

Wetsvoorstellen Personenvennootschappen (titel 7.13) worden ingetrokken

Zorgmanagement

Bij brief van 5 september jongstleden heeft Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de Eerste Kamer laten weten het Wetsvoorstel Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek (31 065) tezamen met het Wetsvoorstel tot vaststelling van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28 746) te hebben heroverwogen. Zijn conclusie is dat hij de voorstellen zal intrekken. Reden voor de intrekking is volgens de Minister dat de voorgenomen wetgeving weinig steun heeft gekregen van de beoogde gebruikers (ondernemers). Zij zouden geen behoefte hebben aan de nieuwe personenvennootschappen en vrezen dat de invoering van de wetsvoorstellen tot hoge kosten zou leiden. VNO-NCW en MKB Nederland zouden dit recent nog aan de Minister hebben bevestigd. Met de personenvennootschappen wordt gedoeld op niet rechtspersoonlijkheid hebbende vennootschappen, te weten de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Bekend was dat VNO-NCW en MKB Nederland bezwaren hadden tegen de in de wetsvoorstellen opgenomen regelingen. Het is echter bizar dat door het intrekken van de wetsvoorstellen de rechtspraktijk weer terugvalt op een wetgeving die haar oorsprong vindt in 1838! Al in 1972 is getracht een wetsvoorstel op te stellen voor de personenvennootschappen (ontwerp Van der Grinten), doch dit voorstel is nooit ingediend

Reageer op dit artikel