artikel

Transparantieverplichting kan verstrekkende gevolgen hebben bij een vrijwillige aanbestedingsprocedure

Zorgmanagement

Onlangs is door het Gerechtshof van Amsterdam weer bevestigd dat partijen bij vrijwillige aanbestedingen gebonden zijn aan de fundamentele beginselen van gelijkheid en transparantie. Niets nieuws. Wat echter de (verstrekkende) gevolgen van die gebondenheid kunnen zijn, is onlangs geïllustreerd door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem ( LJN: BT2628 ). De omstandigheden van de zaak In deze zaak gedroeg de aanbesteder (een zorgverzekeraar) zich bij de aanschaf van zorggerelateerde hulpmiddelen als een aanbestedende dienst door het offertetraject in te richten als een “officiële” aanbestedingsprocedure. Zo maakte de zorgverzekeraar gebruik van geschiktheidseisen, werd een Nota van Inlichtingen verstrekt, werd als gunningscriterium de ‘economisch meest voordeling inschrijving’ gehanteerd en werd ook een standstill termijn van 15 dagen (gelijk de Alcatel-termijn) in acht genomen. Echter, in de offerteaanvraag is door zorgverzekeraar expliciet opgenomen dat het hier geen aanbesteding in de zin van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) betreft. Naar aanleiding van de voorlopige gunningsbeslissing heeft één van de teleurgestelde inschrijvers de zorgverzekeraar in rechte betrokken, stellende dat de zorgverzekeraar in strijd heeft gehandeld met het transparantiebeginsel doordat vooraf niet duidelijk was hoe de inschrijvingen zouden worden beoordeeld door de zorgverzekeraar. Het vonnis De omstandigheid dat de zorgverzekeraar zich in het onderhavige geval als een aanbestedende dienst heeft gedragen, draagt er volgens de voorzieningenrechter (mede) toe bij dat aan het transparantiebeginsel veel belang moet worden gehecht.

Reageer op dit artikel