artikel

Huisartsen en therapeuten verlenen geen diensten van algemeen economisch belang

Zorgmanagement

Bij brief van 28 oktober 2011 heeft minister Donner de Tweede Kamer op vragen van de kamerleden Van Bochove en Smilde meegedeeld dat huisartsenzorg en therapie geen diensten van algemeen economisch belang (daeb) zijn. Dit betekent dat praktijkruimte voor huisartsen en therapeuten niet wordt beschouwd als maatschappelijk vastgoed in de zin van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (Tijdelijke regeling). De consequentie hiervan is dat indien woningcorporaties gezondheidscentra willen realiseren waarin ook huisartsen en/of therapeuten komen te zitten, zij niet in aanmerking komen voor borging door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De kerntaak van woningcorporaties is het bouwen en verhuren van woningen. Het Besluit beheer sociale huursector (Bbsh) hanteert daarom als uitgangpunt dat woningcorporaties primair in woningen moeten investeren. Omdat woningcorporaties ook bij moeten dragen aan de leefbaarheid in de buurten en wijken waar haar woongelegenheden gelegen zijn, is het woningcorporaties echter ook toegestaan te investeren in andere gebouwen. De voorwaarde is wel dat deze investeringen noodzakelijk zijn voor het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.

Reageer op dit artikel