artikel

Waarborgen continuïteit, kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

Zorgmanagement

Om mogelijke negatieve gevolgen van de ingezette stelselwijziging in de zorg te kunnen keren en om te kunnen ingrijpen indien een zorgaanbieder zijn verantwoordelijkheid voor kwalitatief goede en cliëntgerichte zorg niet neemt, heeft de regering onlangs een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin regels worden gegeven met het oog op het signaleren van risico’s voor de continuïteit van zorg (een early warning systeem), een zorgspecifieke fusietoets wordt ingevoerd en de bevoegdheid wordt geïntroduceerd om een zorginstelling op te splitsen vanwege kwaliteitsargumenten. Early warning systeem De primaire verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg ligt in het Nederlandse zorgstelsel bij zorgaanbieders en zorgverzekeraars of zorgkantoren. Als gevolg van de stapsgewijze omslag van een sterk aanbod gestuurd stelsel naar een vraag gestuurd stelsel hebben zorgaanbieders de afgelopen jaren meer vrijheid gekregen om zelf keuzes te maken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn ook zelf verantwoordelijk geworden voor de financiële gevolgen van hun keuzes. Met inwerkingtreding van dit wetsvoorstel ziet de regering niet langer een rol voor de overheid in het voorkomen van faillissementen van zorgaanbieders. Daarom zal niet langer door de zorgautoriteit steun worden verleend aan een zorgaanbieder die in financiële problemen verkeert en failliet dreigt te gaan. In het wetsvoorstel wordt de verantwoordelijkheid voor het tijdig signaleren van continuïteitsrisico’s zoveel mogelijk bij de zorgaanbieders en de verzekeraars gelaten. De verzekeraars dienen, behoudens ingeval van overmacht, ook bij een deconfiture van een zorgaanbieder, waarbij ze zorg hebben ingekocht, in staat te zijn te voldoen aan hun plicht jegens hun verzekerden om ervoor te zorgen dat zij de zorg waar ze recht op hebben ontvangen. De zorgautoriteit krijgt de mogelijkheid zorgaanbieders en zorgverzekeraars te verplichten, als zij daartoe uit eigen beweging niet of onvoldoende overgaan, afspraken te maken in de door hen te sluiten overeenkomsten tot inkoop van zorg met het oog op de tijdige signalering van continuïteitsrisico’s

Reageer op dit artikel