artikel

Trajectum: goede zorg via virtual reality

Zorgmanagement

Steeds meer medewerkers bij Trajectum kiezen voor een ZZP-status, vertelt lid raad van bestuur Evert Jan van Maren. Het valt niet mee voor de organisatie om medewerkers te vinden. Dat vereist creativiteit.

Trajectum: goede zorg via virtual reality

Wat zijn op het ogenblik de belangrijkste onderwerpen die in de sector spelen?

Er speelt op dit ogenblik een groot aantal onderwerpen op diverse terreinen. Voor ons is een van de belangrijkste thema’s de arbeidsmarkt: goede medewerkers krijgen en houden. Steeds meer medewerkers kiezen voor een ZZP-status. In eerste instantie waren dat alleen de psychiaters, nu kiezen ook steeds meer psychologen voor een dergelijke status. Het gevolg is steeds wisselende medewerkers, terwijl de doelgroep vooral vanuit de relatie benaderd dient te worden; dit draagt niet bij aan het herstel.

Meer in zijn algemeenheid is de vraag aan de orde hoe medewerkers beter te binden zijn aan de organisatie. De arbeidsmarkt in de zorg in algemene zin is krap. Als een van de antwoorden op deze problematiek zal P&O zich dienen te ontwikkelen tot strategisch Human Resource Management.

We verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt niet op afzienbare zal verminderen. De ‘war for talent’ waar al jaren over gesproken wordt, is inmiddels realiteit. Deze ontwikkelingen maken dat de grote uitdaging voor de toekomst is om dezelfde goede kwaliteit zorg te blijven leveren met minder mensen. Middelen die dit mogelijk kunnen maken zijn bijvoorbeeld beeldbellen en het inzetten van smart phones, met andere woorden: het gebruiken van  technologie als middel ter ondersteuning.

Dit type innovaties kent echter een aantal knelpunten: de projecten stoppen meestal als de subsidie ophoudt en er is vaak weerstand bij de medewerkers om met deze nieuwe technologieën aan de slag te gaan. Een van de achterliggende redenen is dat de opleidingen nog steeds op wat oudere leest geschoeid zijn en te weinig aandacht besteden aan nieuwere vormen van hulpverlening. De uitdaging is om deze wijze van denken, deze mind set bij de medewerkers te veranderen. De ervaring leert dat cliënten er meestal wel voor open staan, en het omarmen.

ICT neemt een steeds belangrijker plaats binnen Trajectum. Het krijgt ook meer en meer strategisch positie en ondersteunt de primaire processen/bedrijfsprocessen. Trajectum krijgt dankzij de inzet van ICT ook steeds meer vat op strategisch relevante informatie als ontwikkelingen binnen de doelgroep, het klantproces en de kosten en opbrengsten daarvan. Daarnaast willen we ICT inzetten als middel in het primair proces zelf, dus in de directe zorg, om regie richting de cliënt te brengen en op deze wijze daadwerkelijk rondom de cliënt te gaan organiseren. Dat vergt bij de doelgroep van Trajectum natuurlijk allerlei specifieke maatregelen, maar er is geen intrinsieke reden waarom we dit bij onze doelgroep niet zouden gaan toepassen.

Hoe zou u de positie van uw organisatie in de sector willen omschrijven?

Trajectum zit in het topje van de driehoek Forensische/GGZ-/GHZ-problematiek: het zijn de meest problematische cliënten die niet goed in de huidige systemen passen. Er is moeilijk regie op deze groep te krijgen die vanuit verschillende expertisevelden moet worden benaderd en bovendien vanuit diverse financieringsstromen wordt betaald. Trajectum is een organisatie die bij uitstek binnen netwerken met Justitie, GGZ- en GHZ-organisaties opereert: zij moet een partner voor de partijen in deze netwerken zijn. Doordat je aan de ene kant regie wilt houden en goede zorg wilt leveren en aan de andere kant afhankelijk bent van verschillende financieringsstromen is een goede inrichting van het back office van groot belang: als dit niet op orde is, loopt een en ander op allerlei plaatsen in het honderd.

Welke aansprekende innovaties hebben de afgelopen periode gespeeld?

We zijn voortdurend bezig met innovaties die vaak interessante mogelijkheden bieden. Zo hebben we het werken met virtual reality geïntroduceerd, waarbij er onder gecontroleerde omstandigheden allerlei situaties kunnen worden nagebootst. Verder wordt vanuit Trajectum professor dr. Robert Didden, hoogleraar orthopedagogiek/leren en ontwikkelen, gefinancierd. Zijn onderzoeksgebied is het ontwikkelen van aantoonbaar werkzame interventies. De uitdaging voor ons is hierbij tweeledig: enerzijds de koppeling van de theorie aan de praktijk door toetsing, anderzijds het zorgen voor de verspreiding van deze methodieken binnen onze organisatie en de aan onze organisatie verbonden netwerken.

Een andere innovatie is de al eerder genoemde ICT: we kijken welke data er toe doen en op welke wijze ze te ontginnen zijn, naast het optimaliseren van de ICT voor zowel het primair proces als de back office.

Welke leerpunten hebben deze innovaties opgeleverd

De leerpunten van de afgelopen jaren zijn dat het opschalen van innovaties altijd weer een uitdaging is, evenals het meekrijgen van de medewerkers in het veranderen van de mind set. Daar zal ook veel van onze aandacht de komende jaren naar toe gaan.

Welke kennis zou uw organisatie graag willen delen?

Trajectum is gezien zijn gespecialiseerde doelgroep typisch een organisatie die gericht is op het delen van inhoudelijke kennis over de doelgroep met anderen. Daar zijn we goed in en we kunnen een breed scala aan erkende interventies bieden. Deze kennis over de doelgroep is over de jaren opgebouwd en zit in het DNA van Trajectum. Dat wat we kunnen vangen in erkende interventies delen we, waarbij we ondertussen al weer aan het innoveren zijn in het behandelen, bejegenen en beveiligen bij onze doelgroep. We blijven zo aan het front staan van alle nieuwe ontwikkelingen bij deze doelgroep.

Wat vindt u de belangrijkste uitdagingen voor de komende periode?

De belangrijkste uitdagingen zijn al eerder genoemd: het vinden en verbinden van personeel aan de organisatie. Daarnaast op creatieve wijze kijken of we met behulp van technologie onze zorgprocessen zo in kunnen richten dat we met minder mensen – gezien de krapte op de arbeidsmarkt – toch de kwaliteit van zorg kunnen blijven bieden die we nu ook bieden, want dat is het uiteindelijke doel. Technologie kan daarbij een goed middel zijn. 

Welke ambities heeft uw organisatie voor de komende periode?

We willen dé partner zijn voor de mensen in het topje van de driehoek, die kwalitatief hoogwaardige zorg levert en een betrouwbare partner zijn in onze netwerken. We willen een aantrekkelijke werkgever worden en blijven waar mensen met hart en ziel zich inzetten voor onze mooie doelgroep. We willen topkwaliteit bieden in de behandeling en dit ook naar buiten laten weten. Daarnaast is onze ambitie dat alle randvoorwaarden, zoals ICT, binnen de organisatie goed op orde zijn om zaken excellent te regelen achter de schermen, zonder dat de mensen die het dagelijks werk doen daar last van hebben.

Met welke resultaten bent u tevreden?

We zijn tevreden dat als het ergens in den lande moeilijk wordt, men denkt ‘laten we Trajectum voor dit probleem bellen’. We zijn dan de erkende autoriteit en partner in de sector op basis van kwaliteit en bekendheid.

Trajectum

Trajectum biedt professionele en wetenschappelijk onderbouwde behandeling aan cliënten met een lichte verstandelijke beperking en onbegrepen en risicovol gedrag, al dan niet met een forensische achtergrond. Het betreft cliënten binnen de driehoek GGZ – GHZ – Forensische Zorg. Trajectum wil met deze behandeling bereiken dat cliënten beter in staat zijn om op een verantwoorde en aanvaardbare manier te kunnen functioneren in de maatschappij. Trajectum organiseert dit in een netwerk van hulpverleningsvormen, zowel binnen de eigen organisatie als in goede samenwerking met andere organisaties. Het heeft twaalf locaties in het oosten en noordoosten van het land.

Door: Jaap Jan Brouwer
Jaap Jan Brouwer is Strategie- en innovatiedeskundig en medeoprichter van het platform Koplopers in de ZorgMet de reeks de Koplopers Top 50 wil het platform een beeld scheten van de belangrijkste thema’s in de zorg en de wijze waarop bestuurders daar op inspelen. We zijn dan ook op zoek naar bestuurders die het leuk vinden om hier over te vertellen. Bent u zo’n bestuurder, neem dan contact op met het secretariaat: secretariaat@koplopersindezorg.nl en we komen graag bij u langs!

Reageer op dit artikel