artikel

Toekomstwijzer ggz

Zorgmanagement

In de afgelopen maanden is door een aantal deskundigen onder begeleiding van het platform Koplopers in de Zorg de Toekomstwijzer ggz samengesteld. Deze Toekomstwijzer geeft een beeld van de toekomst van de ggz door de ogen van experts. Ze plaatsen kritische kanttekening bij de wijze waarop de ggz nu is georganiseerd en wordt gefinancierd.

Toekomstwijzer ggz

Zo is het in hun ogen een misvatting dat er zoiets als een markt kan bestaan in de zorg, vanwege het feit dat de vraag vele malen groter is dan het aanbod. Dit leidt tot schaarste en dit gecombineerd met de druk van de bureaucratie maakt dat veel zorgprofessionals zich buiten instellingen zelfstandig vestigen, omdat ze weten dat hun omzet door de bestaande schaarste is gegarandeerd. Dit leidt binnen instellingen tot personele problemen en het weglekken van kennis met langdurig nadelige effecten.

Verder is de geestelijke gezondheidszorg sterk ‘gemechaniseerd’: evidence based werken met de daaraan gekoppelde methodieken leidt tot het verlies van flexibiliteit. Wat men bovendien over het hoofd heeft gezien is dat de beste interventie voor een gemiddelde patiënt, niet per se de beste interventie voor de individuele patiënt is.

De beste interventie voor een gemiddelde patiënt, is niet per se de beste interventie voor de individuele patiënt.

Gebrekkige besluitvorming

Daarnaast speelt een groot aantal interne factoren de ggz en meer in zijn algemeenheid de zorg, parten: De zorg, en zo ook de ggz, kent net als andere organisaties een duidelijke hiërarchie. Maar op een of andere wijze kost de besluitvorming en de uitvoering van besluiten onevenredig veel tijd, gebeurt het gedeeltelijk en blijkt het uiteindelijk besluit en de uitvoering daarvan vaak niet effectief.

In het tweede deel schetsen de hoogleraren een aansprekend beeld van de contouren van de sector geestelijke gezondheidszorg, opgebouwd rondom thema’s als preventie en het bevorderen van het psychisch welbevinden, veranderende inzichten in morbiditeit en de nieuwe ggz: het combineren van professionele en ervaringskennis, en het educatieve model en het bieden van social holding. Verder bieden technologische ontwikkelingen ook veel mogelijkheden voor de toekomst.

Invitational conference

Deze bevindingen zullen besproken worden op een invitational conference op 20 juni van 14.00 – 17.00 uur in Amersfoort. U bent van harte uitgenodigd op deze invitational conference en kunt zich opgeven via secretariaat@koplopersindezorg.nl. Op deze conferentie zal uit deze Toekomstwijzer een aantal thema’s worden gedestilleerd, die de agenda gaan vormen van de Zorgtafel GGZ en een aantal themagroepen.

De Zorgtafels zijn onderdeel van de Agenda voor de toekomst, een initiatief van een aantal zorgorganisaties. Aan de Zorgtafels zijn (vertegenwoordigers van) alle stakeholders van de sector te vinden: zorgbestuurders, cliënten, medewerkers, overheid en wetenschap. De zorgtafels hebben als doel om knelpunten op macroniveau te identificeren, analyseren en van een oplossing te voorzien. Door alle partijen rond de tafel te zetten moet het mogelijk zijn om een gezamenlijke taal te ontwikkelen, samen onderwerpen te analyseren en samen stappen te zetten naar de oplossing. Er zijn in totaal 5 Zorgtafels, te weten Kwetsbare groepen, GGZ, Ouderen, Jeugd en Ziekenhuiszorg.

Thema’s

Themagroepen werken specifieke onderwerpen met betrekking tot management, organisatie en medewerkers uit, ze werken van denken naar doen en zoeken praktische handvatten. Voorbeelden van onderwerpen zijn bijvoorbeeld ‘netwerkcentrisch werken’, ‘de wet zorg en dwang’, ‘procesgestuurd organiseren’, ‘modern leiderschap’, ‘digitalisering van de zorg’ et cetera. In de themagroepen zijn bestuurders, managers, medewerkers en cliënten te vinden.

Door op deze wijze het initiatief te nemen komen zorgorganisaties weer ‘in the lead’ op het terrein van strategische onderwerpen, waarbij tevens aandacht is voor een praktische uitwerking naar de praktijk. Het Ministerie van VWS juicht deze opzet toe, wil participeren en heeft aangegeven eventuele obstakels uit de weg te willen ruimen.

Download hier de toekomstwijzer-GGZ

Ook de Toekomstwijzer Kwetsbare Groepen en Toekomstwijzer Ouderen is verschenen. Bekijk ze hier.

Beweging 2025

 

Voor meer informatie over de Toekomstwijzers en de invitational conference neemt u contact op met het secretariaat van Koplopers in de Zorg: secretariaat@koplopersindezorg.nl.

 

Reageer op dit artikel